Poświadczenie dziedziczenia

Postepowanie spadkowe przeprowadzane przed notariuszem składa się z kilku etapów następujących po sobie i zostaje zakończone w chwili zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Etapy postępowania:

1) jeśli spadkodawca pozostawił testament postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia przez notariusza (w formie aktu notarialnego) protokołu złożenia testamentu w celu jego otwarcia i ogłoszenia oraz protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu
2) notariusz sporządza protokół dziedziczenia (w formie aktu notarialnego), przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (wymagane jest jednoczesne osobiste stawiennictwo wszystkich osób)
3) następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym określeni zostają spadkobiercy, którym spadek przypadł, wskazana zostaje podstawa prawna ich powołania do spadku wraz ze wskazaniem wysokości przypadających im udziałów w spadku, a nadto wskazane są osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz oznaczone są przedmioty tych zapisów
4) notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia

Wszystkie powyższe czynności mogę zostać przeprowadzone jednego dnia i zajmują (w zależności od liczby uczestników postępowania) od kilkudziesięciu minut do około dwóch godzin. Powyższe czynności powinny zostać poprzedzone poszukiwaniem testamentu w NORT (Notarialnym Rejestrze Testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną).

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane dotyczące Spadkodawcy, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, ostatni adres zamieszkania, data zgonu,
 • dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
 • informacja, czy w skład spadku wchodzą nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste (jeśli tak – podanie numerów tych ksiąg oraz wskazanie Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą),
 • potwierdzenie, że Spadkodawca w chwili śmierci posiadał polskie obywatelstwo (lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej),
 • potwierdzenie, że w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy
 • zaświadczenie/informacja o numerze PESEL Spadkodawcy (z urzędu miejskiego/gminy), ewentualnie unieważniony dowód osobisty Spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Spadkobierców (odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka Spadkodawcy, w przypadku pozostałych spadkobierców; w odniesieniu do mężczyzn - odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa, w odniesieniu do kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli kobieta nie zmieniała nazwiska, odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli kobieta zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko),
 • testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę, jeżeli istnieją,
 • wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia Spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeśli były składane),
 • wypis protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (jeśli został sporządzony w innej kancelarii notarialnej),
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim – jeśli była zawarta,
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem