Spółki: przekształcenie

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec przekształceniu (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • plan przekształcenia Spółki wraz z załącznikami (w tym projektami uchwał oraz projektem umowy albo statutu spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia) oraz opinią biegłego rewidenta
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki przekształconej (powstającej w wyniku przekształcenia) albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją

* Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

** W spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.

*** Dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółka będzie ulegała przekształceniu:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki 
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁCE JEDNOOSOBOWEJ (wymagana forma aktu notarialnego)

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • numer KRS Spółki, która ma ulec przekształceniu
 • dane jedynego Wspólnika spółki przekształcanej [imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli wspólnikiem jest osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby]
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki, która ma ulec przekształceniu (skan i ewentualnie wersja WORD)
 • informacje niezbędne do planu przekształcenia Spółki:
 • wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym,sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe,
 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej
 • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe
 • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki przekształconej (powstającej w wyniku przekształcenia) albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem