Służebność

RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI:

1) służebność gruntowa
2) służebność przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest doprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej)
3) służebność osobista (na rzecz osoby fizycznej)

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

  • dane osoby ustanawiającej służebność, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL,  określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  • dane uprawnionego z tytułu służebności (beneficjenta, właściciela nieruchomości władnącej), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli uprawnionym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  • określenie rodzaju służebności, treść służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona
  • określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna
  • określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określny czy nieokreślony

Dokumenty wymagane do ustanowienia służebności:

  • podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, wypis/odpis postanowienia sądu lub inny dokument, zaś w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (wypis/odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • aktualny odpis księgi wieczystej,
  • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,

* dodatkowo:

  • jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości) o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn)

** w indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem